Skip to content

Informació de l’Usuari

UNIÓ PROFESSIONAL DE VALÈNCIA està especialment sensibilitzada en la protecció de dades de caràcter personal dels Usuaris dels serveis del lloc web. Mitjançant la present Política de Privacitat (o Política de Protecció de Dades) UNIÓ PROFESSIONAL DE VALÈNCIA informa els USUARIS dels llocs web: http://www.unionprofesionalvalencia.com/ dels usos als quals se sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten en lloc web, amb la finalitat que decidisquen, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

UNIÓ PROFESSIONAL DE VALÈNCIA es reserva la facultat de modificar aquesta Política a fi d’adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector, o interessos de l’entitat. Qualsevol modificació en la mateixa serà anunciada amb la deguda antelació, a fi que tingues perfecte coneixement del seu contingut.

Per què tractem les teues dades personals?

  • La principal finalitat per la qual recaptem les seues dades personals és facilitar i millorar el servei que li oferim a través de la present web.
  • Així mateix, recaptem les seues dades amb la finalitat de gestionar i atendre les sol·licituds d’informació, dubtes, queixes, així com conéixer l’opinió dels usuaris, respecte als productes i serveis oferits per UNIÓ PROFESSIONAL. Així com, per a remetre informació d’interés sobre noves promocions, o productes.
  • Remetre el Butlletí de formació en línia, sobre els cursos ofereixes i promocions de la nostra activitat.

Qui és el Responsable del tractament de les seues dades personals?

UNIÓ PROFESSIONAL DE VALÈNCIA (d’ara en avant, UNIÓ PROFESSIONAL) és qui ostenta la condició de Responsable de Tractament, de les dades de caràcter personal facilitats per Vosté.

A causa de la naturalesa dels productes i serveis que prestem, UNIÓ PROFESSIONAL està molt compromés amb la protecció de la privacitat i amb el tractament de dades de caràcter personal dels nostres usuaris i clients fent tots els esforços necessaris per a complir amb la normativa vigent. Per això, la seua informació personal es tracta de manera segura i amb la màxima cura.

Per quant temps conservem les seues dades personals?

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar, i segons la base jurídica del tractament de les dades de conformitat amb les obligacions legals, així com per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades.

Qui poden ser cessionaris o destinataris de les teues dades personals?

Les dades podran ser cedits o comunicats a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar el servei o consulta, així com en els supòsits previstos, segons Llei.

Quina és la base jurídica que legitima el tractament de les seues dades personals? És a dir quina condició fonamenta o habilita el que puguem tractar les seues dades personals?

La base jurídica que ens legitima per al tractament de les seues dades es troba en el consentiment manifestat per les persones interessades, el mateix s’entendrà atorgat de manera inequívoca, considerant-se aquesta aportació un acte afirmatiu clar per part seua, que manifesta aquest consentiment.

Quins són els seus drets en protecció de dades i com pot exercir-los?

Per a exercitar els drets d’Accés, Rectificació, Supressió, Limitació, Portabilitat o, en el seu cas, Oposició, podrà formular una sol·licitud presentant un escrit en: Plaza Tetuan núm. 16, 46003 VALÈNCIA o, en el seu cas, enviant la seua sol·licitud a: info@www.unionprofesionalvalencia.com

En l’escrit haurà d’especificar quin d’aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d’enviament postal, acompanyar la fotocòpia del NIF o document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d’aportar també documente que acredite la representació i document identificatiu d’aquest.

Així mateix, si no desitja continuar rebent e-mails de IDASA., només ha d’enviar un missatge info@www.unionprofesionalvalencia.com indicant la seua adreça d’e-mail i que desitja donar-se de baixa de la NewsLetter, Butlletí.

Transferències internacionals

Les dades de caràcter personal que recaptem resideixen a Espanya, dins de l’Espai Econòmic Europeu.

En algunes ocasions, contractem serveis Cloud Computing als Estats Units, realitzant-se transferències internacionals de dades. En aquests casos, s’adopten les garanties adequades per a protegir la seua informació respecte de les quals pot obtindre informació addicional dirigint-se per escrit info@www.unionprofesionalvalencia.com

En tot cas, podrà, igualment, formular reclamacions davant l’Agència Espanyola de Protecció de dades (https://www.aepd.es/).

Mesures de Seguretat en el tractament de les seues dades

Finalment s’informa que UNIÓ PROFESSIONAL, adoptarà en el seu sistema d’informació les mesures tècniques i organitzatives legalment requerides, a fi de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat; tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i els fins del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables associades a cadascun dels tractaments.

Si té alguna pregunta sobre aquesta Política de Privacitat, preguem que es pose en contacte amb nosaltres enviant un email a info@www.unionprofesionalvalencia.com

UNIÓ PROFESSIONAL DE VALÈNCIA 2019 ©Tots els drets reservats

Back To Top