Skip to content

Unió Professional de València compta en l’actualitat amb diferents Comissions internes, creades amb l’objectiu de promoure la millora contínua dels nostres associats i impulsar projectes comuns entre els col·legis professionals.

Comisió de gestió

Descripció
Creada el 2017 amb l’objectiu de compartir experiències col·legials, inspirar iniciatives conjuntes i millorar el funcionament intern dels col·legis professionals.

Representant
Angèlica Gómez González, Secretària d’Unió Professional de València i Degana del Col·legi Oficial d’Ingenyers Tècnics Industrials de València.

Objectius generals

 • Promoure les relacions entre els diferents col·legis professionals
 • Impulsar accions conjuntes
 • Millorar la gestió interna dels col·legis
Comisió de comunicació

Descripció
La Comissió de Comunicació té per objectiu general millorar i ampliar la imatge dels col·legis professionals i dels col·legiats dins de la societat civil.

Presidència
Laura Almudéver Campo, Tresorera de Unió Professional de València i Presidenta del Col·legi Oficial d’Infermeria de València.

Objectius generals

 • Millorar i ampliar la imatge dels col·legis professionals en la societat civil
 • Procurar una major visibilitat a Unió Professional entre els col·legiats
 • Aconseguir una marca d’excel·lència que generi un valor afegit a la col·legiació
Comisió de formació

Descripció
Creada el 2017 amb l’objectiu de fomentar, aprofundir i perfeccionar la formació tant dels col·legiats com amb el personal laboral que presta els seus serveis dins de les institucions col·legials

Presidència
Sebastián Cucala Crespo, Vicetresorer d’Unió Professional de València y President del Col·legi d’Administradors de Finques València-Castelló

Objectius generals

 • Ampliar el marc de col·laboració amb l’aplicació de l’Conveni de formació signat pels col·legis associats
 • Unir l’oferta formativa dels col·legis professionals
 • Oferir cursos de matèries transversals als col·legiats
 • Promoure l’organització de cursos específics, en matèria de gestió de col·legis professionals per a membres de juntes directives i personal laboral.
Comisió de mediació

Descripció
La Comissió de Mesura sorgeix com a resposta a la Llei 24/2018, de 5 de desembre, de mediació de la Comunitat Valenciana.

Presidència
Vicente Vercher Rosat, Vicesecretari d’Unió Professional de València y President del Col·legi Oficial de Graduats Socials de València

Objectius generals

 • Promoure la Medicació en la resolució de conflictes
 • Donar major visibilitat a les entitats mediadores dels col·legis professionals
 • Promoure la figura de l’Mediador professional d’acord amb la naturalesa dels conflictes
 • Millorar la formació dels professionals mediadors
Back To Top