Skip to content

Llei dels Serveis de la Societat de la Informació (LSSI)

Unió Professional de València, responsable del lloc web, d’ara en avant RESPONSABLE, posa a la disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE Núm. 166, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quins són les condicions d’ús.

Tota persona que accedisca a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions ací disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora aplicable.

Unió Professional de València es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que poguera aparéixer en el lloc web, sense que existisca obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient la publicació en el lloc web d’Unió Professional de València.

Dades Identificatives

De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/202, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònics, es posa en el seu coneixement que el titular del lloc web és:

  • Nom: Unió Professional de València
  • NIF: G46752796
    Domicili social: Plza Tetuan 16. 46003 València
  • Telèfon: 963 941 880 Ext.: 3256
  • Inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat Valenciana,
    Secció Primera amb el número 6710
  • Direcció del domini: www.unionprofesionalvalencia.com
  • e-mail: info@www.unionprofesionalvalencia.com

Introducció

El present Avís Legal regula l’ús de la pàgina web WWW.UNIONPROFESIONALVALENCIA.COM (d’ara en avant, la pàgina web) titularitat d’UNIÓ PROFESSIONAL DE VALÈNCIA (d’ara en avant UPValencia, o el RESPONSABLE).

L’accés a la pàgina web és gratuït excepte en el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris.

Acceptació

La utilització de la pàgina web atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació de totes les condicions i termes d’ús inclosos en el present Avís Legal.

Es recomana als Usuaris llegir atentament aquest Avís Legal de manera periòdica, ja que les condicions d’ús d’aquesta, recollides en l’esmentat Avís, poden patir modificacions.

UNIÓ PROFESSIONAL DE VALÈNCIA es reserva la facultat de modificar unilateralment les condicions i termes d’ús d’aquesta pàgina. Qualsevol canvi en aquest sentit es publicarà de manera visible en la pàgina web, indicant la data de l’última actualització en la part superior del document. Si vosté continua fent ús dels serveis prestats en la pàgina web, una vegada modificades les condicions d’ús d’aquesta, s’entendrà que accepta les modificacions realitzades en aquestes.

Navegació, accés i seguretat

L’accés i navegació en aquest web site suposa acceptar i conéixer els advertiments legals, condicions i termes d’ús contingudes en ella. UNIÓ PROFESSIONAL DE VALÈNCIA fa els màxims esforços perquè la navegació es realitze en les millors condicions i evitar els perjudicis de qualsevol tipus que pogueren ocasionar-se durant aquesta.

El Titular no es fa responsable dels perjudicis, de qualsevol índole, que pogueren ocasionar-se als Usuaris per la utilització d’altres navegadors o versions diferents dels navegadors per als quals ha sigut dissenyat el web site.

L’accés a aquest web site es realitza en un entorn segur, per la qual cosa la informació es transmet de forma xifrada.

Obligacions de l’usuari

Obligació de fer un ús correcte de la pàgina web

Les condicions d’accés i ús d’aquesta pàgina web estan supeditades a la legalitat vigent i als principis de bona fe i ús lícit per part de l’usuari de la mateixa quedant prohibit, amb caràcter general, qualsevol tipus d’actuació en perjudici d’UNIÓ PROFESSIONAL DE VALÈNCIA i contrària al present Avís Legal.

L’usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguen ser considerades il·lícites o il·legals, que infringisquen els drets d’UNIÓ PROFESSIONAL DE VALÈNCIA o de tercers, o que puguen danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar la pàgina web o impedir la normal utilització de la mateixa per part d’altres usuaris.

Prohibicions

Queda prohibit l’ús d’aquesta web amb finalitats il·legals o no autoritzats, en concret i sense caràcter taxatiu:

1) Qualsevol forma de violació dels drets de tercers (dret a la intimitat, dret a la pròpia imatge, drets de propietat intel·lectual i industrial, etc.).

2) Realitzar, usant els continguts d’aquesta web, qualsevol tipus de publicitat com a enviament de correus electrònics no sol·licitats (spam) o comunicació similar.

3) Introduir virus informàtics, arxius defectuosos o qualsevol altre programari o programa informàtic que puga provocar danys o alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes accessibles a través d’aquesta pàgina web.

Actualitat

La informació que apareix en aquest web site és la vigent en la data de la seua última actualització. El Titular es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació d’aquest web site.

Propietat intel·lectual

Tota la informació continguda en aquesta pàgina web, així com el seu disseny gràfic i els codis utilitzats, estan protegits per drets d’autor o altres drets de protecció recollits en el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual. Aquests drets pertanyen exclusivament a UNIÓ PROFESSIONAL DE VALÈNCIA o als seus llicenciadors, per tant, queda expressament exclòs qualsevol acte de reproducció, distribució, transformació o comunicació pública, així com qualsevol tipus de cessió, del tot o part del contingut d’aquest lloc, i en general de qualsevol objecte que segons la legislació vigent siga protegible per les normes de propietat intel·lectual.

Tot el contingut del web i tot el contingut disponible a través dels productes i serveis del Titular incloent dissenys, text, gràfics, imatges, vídeo, informació, aplicacions, programari, música, so i altres arxius, així com la seua selecció i disposició (el “Contingut”) són propietat exclusiva del Titular o dels seus llicenciadors, amb tots els drets reservats.

Cap part del Contingut del web podrà ser modificada, copiada, distribuïda, emmarcada, reproduïda, republicada, descarregada, extreta, mostrada, publicada, transmesa o venuda de cap manera o per cap mitjà, totalment o parcialment, sense el previ consentiment per escrit del Titular. No es podrà carregar o republicar Contingut del web en cap lloc d’Internet, Intranet o Extranet ni integrar la informació en bases de dades o compilació. Qualsevol altre ús del Contingut del web queda estrictament prohibit.

El contingut d’aquesta pàgina no ha de ser utilitzat per a difusió pública o amb finalitats comercials, i no ha de ser modificat sense el previ consentiment escrit del Titular.

Independentment de la finalitat per a la qual foren destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas l’autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al RESPONSABLE i que pogueren aparéixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que poguera suscitar-se respecte a aquests. El RESPONSABLE autoritza expressament al fet que tercers puguen redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal d’www.unionprofesionalvalencia.com

El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o cap responsabilitat sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part d’aquest. Per a realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-lo a través del correu electrònic info@unionprofesionalvaelcnia.com.

Marques registrades

Totes les marques, logotips i anagrames mostrats en aquest lloc són propietat d’UNIÓ PROFESSIONAL DE VALÈNCIA o de terceres empreses. Queda expressament prohibida la utilització, sense previ consentiment, de qualsevol element d’aquesta pàgina web que siga objecte de protecció d’acord amb la legislació vigent relativa a propietat industrial. Especialment, no podran utilitzar-se marques, noms comercials, rètols d’establiments, denominacions, logotips, eslògans o qualsevol tipus de signe distintiu pertanyent al Titular.

Enllaços

L’usuari que vulga introduir enllaços des de les seues pròpies pàgines web a la d’UNIÓ PROFESSIONAL DE VALÈNCIA haurà de complir amb les condicions que es detallen a continuació sense que el desconeixement de les mateixes evite les responsabilitats derivades de la Llei:

1) L’enllaç únicament vincularà amb la home page o pàgina principal però no podrà reproduir-la de cap manera (in-line links, còpia dels textos, gràfics, etc.).

2) Quedarà en tot cas prohibit, d’acord amb la legislació aplicable i vigent a cada moment, establir frames o marcs de qualsevol tipus que emboliquen a aquesta pàgina o permeten la visualització dels continguts a través d’adreces d’Internet diferents a les de la mateixa i, en qualsevol cas, quan es visualitzen conjuntament amb continguts aliens a ella de manera que: (I) produïsca, o puga produir, error, confusió o engany en els usuaris sobre la vertadera procedència del servei o continguts; (II) supose un acte de comparació o imitació deslleial; (III) servisca per a aprofitar la reputació de la marca i prestigi d’UNIÓ PROFESSIONAL DE VALÈNCIA o (IV) de qualsevol altra forma resulte prohibit per la legislació vigent.

3) No es realitzaran des de la pàgina que introdueix l’enllaç cap mena de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre UNIÓ PROFESSIONAL DE VALÈNCIA els seus empleats o sobre les activitats que desenvolupa.

4) En cap cas, s’expressarà en la pàgina on se situe l’enllaç que UNIÓ PROFESSIONAL DE VALÈNCIA ha prestat el seu consentiment per a la inserció del mateix o que, d’una altra forma, patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis del remitent.

5) Està prohibida la utilització de qualsevol marca denominativa, gràfica o mixta o qualsevol altre distintiu d’UNIÓ PROFESSIONAL DE VALÈNCIA dins de la pàgina del remitent excepte en els casos permesos per la Llei o expressament autoritzats per UNIÓ PROFESSIONAL DE VALÈNCIA i sempre que es permeta, en aquests casos, un enllaç directe amb la pàgina web d’UNIÓ PROFESSIONAL DE VALÈNCIA en la forma establida en aquesta clàusula.

6) La pàgina que establisca l’enllaç haurà de complir fidelment amb la Llei i no podrà en cap cas disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que: (i) siguen il·lícits, nocius o contraris a la moral i als bons costums (pornogràfics, violents, racistes, etc.); (ii) induïsquen o puguen induir en l’Usuari la falsa concepció que UNIÓ PROFESSIONAL DE VALÈNCIA subscriu, recolza, s’adhereix o de qualsevol manera secunda, les idees, manifestacions o expressions, lícites o il·lícites, del remitent; (iii) resulten inapropiats o no pertinents amb l’activitat d’UNIÓ PROFESSIONAL DE VALÈNCIA en atenció al lloc, continguts i temàtica de la pàgina web del remitent.

En qualsevol cas, UNIÓ PROFESSIONAL DE VALÈNCIA es reserva el dret a prohibir els enllaços a la seua pàgina web i a exigir la seua retirada quan aquests no complisquen les condicions exigides en aquest apartat.

Responsabilitat

L’usuari serà l’únic responsable de les infraccions en què puga incórrer o dels perjudicis que es puguen causar a tercers per la indeguda o il·legítima utilització de la pàgina web.

UNIÓ PROFESSIONAL DE VALÈNCIA no serà responsable dels possibles danys o perjudicis que es pogueren derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu dels sistemes electrònics o informàtics, motivades per causes alienes a l’empresa, dels retards o bloquejos en l’ús d’aquests sistemes causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques, sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics.

El Titular no garanteix la veracitat ni es responsabilitza de les conseqüències que pogueren derivar-se dels errors en els continguts proporcionats per tercers que pogueren aparéixer en aquesta pàgina web.

De la mateixa manera, UNIÓ PROFESSIONAL DE VALÈNCIA tampoc es responsabilitza dels continguts, productes o serveis que puguen visualitzar-se mitjançant enllaços electrònics (links), directament o indirectament, a través de la pàgina web, excepte en aquells supòsits previstos en l’article 17 de la Llei 34/2002, de 12 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI). En cas que un usuari considere que existeix un lloc enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats haurà de posar-los en coneixement d’UNIÓ PROFESSIONAL DE VALÈNCIA seguint el procediment establit en l’apartat 9 d’aquest Avís Legal.

Els enllaços no representen necessàriament l’existència de relació entre UNIÓ PROFESSIONAL DE VALÈNCIA i els particulars i entitats titulars de les pàgines a les quals donen accés ni la recomanació, promoció o identificació d’UNIÓ PROFESSIONAL DE VALÈNCIA amb les manifestacions, continguts o serveis facilitats a través d’elles. El Titular es reserva el dret a retirar de manera unilateral i en qualsevol moment els links que apareixen en la seua pàgina web.

UNIÓ PROFESSIONAL DE VALÈNCIA no coneix els continguts i serveis dels llocs enllaçats i, per tant, no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualizació, indisponibilitat, error i inutilitat dels mateixos ni per qualsevol altre mal que no siga directament imputable a ella.

El Titular de la web site s’eximeix de responsabilitat quant a les “cookies” que tercers aliens pogueren instal·lar en el disc dur de l’ordinador de l’usuari.

Comunicacions

Per a qualsevol comunicació que calguera efectuar hauran d’enviar un correu electrònic a info@unionprofesionalvalencia.org o enviar una comunicació escrita a UNIÓ PROFESSIONAL DE VALÈNCIA Plaza Tetuan núm. 16, 46003 VALÈNCIA

L’usuari accepta expressament la utilització de correu electrònic com a procediment vàlid per a la remissió de comunicacions.

Jurisdicció i legislació aplicable

Els termes i condicions que regeixen aquest web site i totes les relacions que pogueren derivar-se es troben salvaguardats per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que poguera derivar-se de l’accés o la utilització d’aquest web site serà de competència dels tribunals de València.


UNIÓ PROFESSIONAL DE VALÈNCIA 2019 ©Tots els drets reservats

Back To Top