Skip to content

L’Associació denominada Unió Professional de València s’acull al que disposa la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora de el Dret d’Associació, a la Llei 14/2008, de 18 de novembre, d’Associacions de la Comunitat Valenciana i a l’empara del que disposa l’article 22 de la Constitució, no tenint ànim de lucre i regint-se pels següents estatuts:

Descarregar
Back To Top